Viện và Trung tâm nghiên cứu Viện và Trung tâm nghiên cứu

Viện Đào tạo quốc tế về khoa học vật liệu (ITIMS)

Tel: 04.3868.0787,

Fax: 04.3869.2963;

Email: admin@itims.edu.vn;

Website: http://www.itims.edu.vn/

Văn phòng Viện:  Toà nhà ITIMS - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Khoa học Công nghệ Quốc tế Việt Nam – Nhật Bản

Email: vjiist-office@hust.edu.vn                                

Văn phòng Viện:  Tầng 5, Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

Tel: 04.3868.3518;

Fax: 04.3868.3519;

Email: icea@hust.edu.vn;

Website: http://icea.hust.edu.vn

Văn phòng Viện: Tòa nhà Công nghệ cao - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Nghiên cứu Công nghệ Không gian và Dưới nước

Tel: 04.3623.1283;

Email: isut@hust.edu.vn                                

Văn phòng Viện: Phòng 210, nhà C8 – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Nghiên cứu quốc tế về Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Tel: 04.3868.3209,

Email: hung.nguyenviet@hust.edu.vn

Văn phòng Viện: Phòng 626, Tầng 6, Tòa nhà Thư viên Tạ Quang Bửu

Viện Nghiên cứu quốc tế về Thông tin đa phương tiện, truyền thông và ứng dụng (MICA)

Tel : 04.3868.3087;

Fax : 04.3868.3551;

Email:secretaire@mica.edu.vn,

Website: www.mica.edu.vn

Văn phòng Viện: Phòng 805/B1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Nghiên cứu và Phát triển ứng dụng các hợp chất thiên nhiên (INAPRO)

Tel.: 04.3868.4376,

Fax: 04.3869.1256

Văn phòng Viện: C10B - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ (AIST)

Tel: 04.3623.0435;

Fax: 04.3623.0293;

Email: aist@hust.edu.vn;

Website: http://aist.hust.edu.vn

Văn phòng Viện: Nhà F - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trung tâm Điện tử Y sinh (BMEC)

Tel/ Fax: 04.3868.2099,

E-mail: bme@hust.edu.vn,

Website: http://bmec.hust.edu.vn

Văn phòng: Phòng 307 nhà C9, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội