Tuyển sinh Tuyển sinh

CTTT KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

(DATA SCIENCE & ARTIFICIAL INTELLIGENCE) 

MÃ TUYỂN SINH: IT-E10

 

Thông tin về chương trình có thể được tìm hiểu chi tiết ở đây:

 

CTTT Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo

 

Để biết thêm thông tin, liên hệ với Điều Phối Viên chương trình:

PGS.TS. Trương Thị Diệu Linh

Email: linhtd@soict.hust.edu.vn