Thông báo

Quay lại

Đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022-2023 (đợt 2)

Thực hiện Công văn số 909/BKHCN-VP ngày 20/04/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thông báo kêu gọi đề xuất đề tài/dự án thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia đến năm 2025 “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” thực hiện năm 2022-2023 (đợt 2).

Phòng Quản lý nghiên cứu trân trọng kính gửi và kính đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Viện, Trung tâm nghiên cứu thông báo cho toàn thể các nhà khoa học của đơn vị đề xuất đề tài/dự án khoa học thuộc chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia nêu trên (Nội dung chi tiết xem Công văn số 909/BKHCN-VP).

Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đề xuất về Phòng Quản lý nghiên cứu trước 16 giờ ngày 27/07/2021. Phòng Quản lý nghiên cứu sẽ tập hợp danh mục các đề xuất và trình Ban giám hiệu ký Công văn gửi Bộ Khoa học và Công nghệ trước 16 giờ ngày 01/08/2021.

Thông tin chi tiết xin liên hệ Phòng Quản lý nghiên cứu - Phòng 220/C1,  Tel.: 3869.2136, qlnc@hust.edu.vn 


SỰ KIỆN NỔI BẬT
T10
15
Kỷ niệm 65 năm Thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội