Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14  tháng  02  năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp

 

Toàn văn thông tư và các Mẫu tờ khai sở hữu công nghiệp: Thong tu 01/2007TT-BKHCN.rar