Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ Sở hữu trí tuệ

Thư viện số về sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ 

Bạn có thể tìm kiếm thông tin về các đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu đã công bố và các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằngđang được bảo hộ tại Việt Nam.

Xem chi tiết tại:http://iplib.noip.gov.vn