hội đồng khoa học và đào tạo hội đồng khoa học và đào tạo

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

 

STT

Họ và tên, chức vụ

Chức trách trong HĐ

1

PGS Hoàng Minh Sơn

Hiệu trưởng

Chủ tịch HĐ

2

PGS Nguyễn Văn Khang

GVCC Viện Điện tử - Viễn thông

Ủy viên thường trực

3

PGS Trần Văn Tớp

 Phó Hiệu trưởng

Ủy viên thường trực

4

GS Đinh Văn Phong

 Phó Hiệu trưởng

Ủy viên thường trực

5

PGS Trần Ngọc Khiêm

 Trưởng Phòng TCCB

Ủy viên thường trực

6

PGS Nguyễn Phong Điền

 Trưởng phòng ĐT

Ủy viên thường trực

7

GS Huỳnh Trung Hải

Trưởng phòng QLNC

Ủy viên thường trực

8

TS Phùng Lan Hương

Trưởng phòng HTĐN

Ủy viên thư ký

9

PGS Huỳnh Quyết Thắng

Phó Hiệu trưởng

Ủy viên

10

PGS Phạm Hoàng Lương

 Viện trưởng Viện KHCNQT Việt Nam - Nhật Bản

Ủy viên

11

PGS Nguyễn Đắc Trung

Phó trưởng phòng Đào tạo

Ủy viên

12

GS Nguyễn Trọng Giảng

 GVCC Viện KH&KT Vật liệu

Ủy viên

13

GS Nguyễn Đức Chiến

GVCC Viện Vật lý kỹ thuật

Ủy viên

14

PGS Phạm Văn Hùng

 Viện trưởng Viện Cơ khí

Ủy viên

15

GS Lê Anh Tuấn

 Viện trưởng Viện Cơ khí động lực

Ủy viên

16

TS Nguyễn Huy Phương

 Viện trưởng Viện Điện

Ủy viên

17

PGS Nguyễn Hữu Thanh

 Viện trưởng Viện Điện tử - Viễn thông

Ủy viên

18

PGS Tạ Hải Tùng

Viện trưởng Viện CNTT&TT

Ủy viên

19

PGS Huỳnh Đăng Chính

 Viện trưởng Viện Kỹ thuật Hóa học

Ủy viên

20

PGS Chu Kỳ Sơn

 Viện trưởng Viện CNSH&CNTP

Ủy viên

21

PGS Đào Hồng Bách

Viện trưởng Viện KH&KT vật liệu

Ủy viên

22

PGS Phó Thị Nguyệt Hằng

Viện trưởng Viện Vật lý kỹ thuật

Ủy viên

23

TS Nguyễn Danh Nguyên

 Viện trưởng Viện Kinh tế và quản lý

Ủy viên

24

TS Nguyễn Việt Khoa

Viện trưởng Viện Ngoại ngữ

Ủy viên

25

PGS Nguyễn Phúc Dương

Viện trưởng Viện ITIMS

Ủy viên