Cấp Nhà nước

Cấp Nhà nước Cấp Nhà nước

Thông tư 03/2017/TT-BKHCN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước Đọc tiếpGiới thiệuThông tư 03/2017/TT-BKHCN »

Nghị định số 08/2014

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ Đọc tiếpGiới thiệuNghị định số 08/2014 »

Nghị định số 11/2014

Nghị định này quy định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ, bao gồm: Nội dung hoạt động, hạ tầng thông tin và Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ, các biện pháp bảo đảm phát... Đọc tiếpGiới thiệuNghị định số 11/2014 »

Luật KHCN

Luật này quy định về tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ; việc tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ; biện pháp bảo đảm phát triển khoa học và công nghệ; quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ. Đọc tiếpGiới thiệuLuật KHCN »

Nghị định số 115

Quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập Đọc tiếpGiới thiệuNghị định số 115 »

TIN LIÊN QUAN TIN LIÊN QUAN