Báo cáo thường niên Báo cáo thường niên

STT Nội dung  
1 Báo cáo Hoạt động khoa học công nghệ năm 2015 tải báo cáo
2 Phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm học 2016 - 2017 tải báo cáo
3 Bài trình bày của Hiệu trưởng tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 tải báo cáo
4 Bài trình bày của Hiệu trưởng tại Hội nghị Triển khai Chiến lược phát triển Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2017-2025 tải báo cáo