ban giám hiệu ban giám hiệu

  Hiệu trưởng: PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng - Phụ trách công tác đào tạo và sinh viên

Phụ trách các công tác:

- Tuyển sinh;

- Đào tạo;

- Công tác sinh viên.

- Quản lý chất lượng;

- Công tác Đoàn - Hội;

Phụ trách các đơn vị: Phòng Tuyển sinh; Đào tạo; Công tác sinh viên; Quản lý chất lượng, Viện Đào tạo liên tục; Đoàn Thanh niên; Hội Sinh viên.

  Phó Hiệu trưởng: PGS.TS Trần Văn Tớp

Phụ trách các công tác:

- Tổ chức, cán bộ, thi đua;

- Quy hoạch chiến lược;

- Tài chính;

- Truyền thông, đối ngoại;

- Công tác công đoàn, thể thao, văn hoá

- Quản lý cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất, trang thiết bị; mạng thông tin;

- Dự án đầu tư; Hoạt động dịch vụ; An ninh, bảo vệ.

Phụ trách các phòng: Tổ chức cán bộ, Hành chính tổng hợp, Tài chính - Kế toán; Hợp tác đối ngoại; Truyền thông và Quản trị thương hiệu, Phòng phát triển dự án đầu tưCơ sở vật chất, An ninh; Ban quản lý dự án SAHEP, Trung tâm mạng thông tin, Trung tâm phục vụ Bách khoa, Trung tâm quản lý Ký túc xá.

  Phó Hiệu trưởng: GS.TS Đinh Văn Phong - Phụ trách nghiên cứu và phát triển 

Phụ trách các công tác:

- Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

- Hoạt động thư viện, xuất bản, hỗ trợ trao đổi học thuật; tạp chí KH&CN.

- Thanh tra, pháp chế; an toàn - sức khoẻ - môi trường.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Quản lý nghiên cứu, phòng Thanh tra - Pháp chế; Trung tâm Ngôn ngữ và hỗ trợ trao đổi học thuật; Phòng khám đa khoa Bách Khoa; Thư viện;  Nhà xuất bản Bách khoa; BK-Holdings (mảng ĐMST và CGCN); Trung tâm công nghệ dữ liệu và tính toán.